હું શોધું છું

હોમ  |

ફાયર બ્રિગેડ
Rating :  Star Star Star Star Star   

ભરૂચ જીલ્લાના પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ ફાયરબ્રિગેડની માહિતી

ફાયર બ્રીગેડ ની વિગત 
અ.ન.  પોલીસ સ્ટેશનનું નામ  સંસ્થા/ફયરબ્રિગેડનુ નામ  સરનામું  ફયરબ્રિગેડની સંખ્યા   ટેલીફોન નંબર 
ભરૂચ શહેર 'એ' ડીવી  નગરસેવા સદન ભરૂચ  શાલીમારની સામે સિવીલ રોડ ભરૂચ  ૦૨૬૪૨-૨૨૦૧૫૧
ભરૂચ શહેર 'બી' ડીવી  = = = =
ભરૂચ શહેર 'સી'.ડીવી   GNFC, ભરૂચ GNFC કંપની ભરૂચ ૦૨૬૪૨ ૨૬૬૩૦૦,
  ભરૂચ શહેર 'સી'.ડીવી          
ભરૂચ તાલુકા પો.સ્ટે.  ગુજરાત પાવર  પગુથણ    પગુથણ ભરૂચ  ૦૨૬૪૨  ૨૮૮૫૦૯
નબીપુર  એન.ટી.પી.સી.  ઝનોર તા,જી, ભરૂચ  ૦૨૬૪૨ ૨૮૭૫૫૫
પાલેજ = = = =
દહેજ  GCPTCL  કંપની  લખીગામ, તા.વાગરા, જી.ભરૂચ ૦૨૬૪૧-૨૬૧૦૩૬
  દહેજ  LNG  કંપની  દહેજ, તા.વાગરા, જી.ભરૂચ ૦૨૬૪૧-૩૦૦૧૬૪
  દહેજ  GACL  કંપની  દહેજ, તા.વાગરા, જી.ભરૂચ ૦૨૬૪૧-૨૫૬૩૧૫ 
  દહેજ  બીરલા કોપર  દહેજ, તા.વાગરા, જી.ભરૂચ ૦૨૬૪૧-૨૫૬૦૦૪ 
  દહેજ  અદાણી પોર્ટ કંપની  દહેજ, તા.વાગરા, જી.ભરૂચ ૦૨૬૪૧-૨૫૩૩૯૮
  દહેજ  રીલાયન્સ કંપની  દહેજ, તા.વાગરા, જી.ભરૂચ ૦૨૬૪૧ ૨૮૨૦૦૦
જંબુસર  ઓ .એન અ.જી.સી.   વાસેટા તા,જંબુસર જી,ભરૂચ  ૦૨૬૪૪ ૨૨૯૧૫૨
  જંબુસર  નગર પાલીકા  નગરપાલીકા જંબુસર જી,ભ્રૂચ  ૦૨૬૪૪ ૨૨૧૧૯૬ 
આમોદ  નગર પાલીકા આમોદ  તિલક મેદાન આમોદ જી,ભરૂચ  ૦૨૬૪૧ ૨૪૫૪૪૨
  આમોદ  ગીઈટ ઈંડીયા બી ટંકારીયા આમોદ જી,ભરૂચ  ટંકારીયા આમોદ જી,ભરૂચ  ૦૨૬૪૧ ૨૩૧૦૧૦
૧૦ વાગરા  ઓ.એન.જી.સી. ગંધાર  ગધાર વાગરા જી.ભરૂચ  ૦૨૬૪૬ ૨૫૮૫૫૫
૧૧ કાવી  = = = =
૧૨ વેડચ  નગર સેવા સદન  ઉપલીવાટ જંબુસર જી,ભરૂચ  ૦૨૬૪૪ ૨૨૦૩૬૦
  વેડચ  ઓ.એન.જી.સી વાસેટા  વાસેટા તા,જંબુસર જી,ભરૂચ  ૦૨૬૪૪ ૨૨૯૦૫૨
૧૩ અંક્લેશ્વર શહેર  નગરપાલીકા અંકલેશ્વર ભરૂચી નાકા, અંકલેશ્વર  ૦૨૪૬- ૨૪૫૧૦૧
  અંક્લેશ્વર શહેર  ગુજરાત ગેસ કંપની  સુરતી ભાગોળ અંકલેશ્વર  ૦૨૬૪૬ ૨૩૭૫૪૫
  અંક્લેશ્વર શહેર  ઓ.એન.જી.સી. ઓફીસ  ઓ.એન.જી.સી. અંક્લેશ્વર  ૦૨૬૪૬ ૨૩૭૫૪૫
૧૪ અંક્લેશ્વર રૂરલ  પાનોલી એસોસીએસન  પાનોલી જી.આઈ.ડી.સી.અંકલેશ્વર  ૦૨૬૪૬ ૨૭૪૭૪૭
૧૫ અંક્લેશ્વર જીઆઇડીસી  ડી.પી.એમ.સી. ફાયરસ્ટેશન  પ્લોટ નંજી.એસ/૩ ફાયરસ્ટેશન  ૦૨૬૪૬ ૨૨૦૨૨૨૯ 
૧૬ હાંસોટ  બીરલા સેલ્યુલોઝ કંપની,  ખરચ,તા.હાંસોટ  જી. ભરૂચ.  ૦૨૬૪૬ ૨૭૭૦૦૫     
૧૭ વાલીયા  = = = =
૧૮ ઝઘડીયા  જી.એમ.ડી.સી કંપની  રાજપારડી તા,ઝઘડીયા જી,ભરૂચ  ૯૭૨૭૭૯૨૭૪૨
  ઝઘડીયા  ઝઘડીય કોપર કંપની  જી.આઈ.ડી.સી તા,ઝઘડીયા જી,ભરૂચ  ૦૨૬૪૫ ૨૨૬૦૫૧ 
  ઝઘડીયા  ડી.સી.એમ. કંપની દવાખાના  જી.આઈ.ડી.સી તા,ઝઘડીયા જી,ભરૂચ  ૦૨૬૪૫ ૨૨૬૦૨૧ 
  ઝઘડીયા  વર્ધમાન કંપની  જી.આઈ.ડી.સી તા,ઝઘડીયા જી,ભરૂચ  ૦૨૬૪૫ ૨૨૬૦૬૪
  ઝઘડીયા  યુ.પી.એલ. કંપની દવાખાના  જી.આઈ.ડી.સી તા,ઝઘડીયા જી,ભરૂચ  ૦૨૬૪૫ ૨૨૬૦૧૧
  ઝઘડીયા  જી.આ.ઈ.ડી.સી.  જી.આઈ.ડી.સી તા,ઝઘડીયા જી,ભરૂચ  ૦૨૬૪૫ ૨૨૬૧૦૮
૧૯ ઉમલ્લા  આર.પી.એલ. કંપની  બામલ્લા તા,ઝઘડીયા જી,ભરૂચ  ૦૨૬૪૦ ૩૦૮૫૫૫

Page 1 [2]
 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર        |     પ્રતિભાવ