હું શોધું છું

હોમ  |

ડોકટરોના નામ/સરનામા ની યાદી
Rating :  Star Star Star Star Star   

હોસ્પીટલની વિગત 
અ.ન.  પોલીસ સ્ટેશનનું નામ  મુખ્ય ડૉકટરશ્રીનું નામ  હોસ્પીટલનું સરનામું  હોસ્પીટલનો ટેલીફોન નંબર 
ભરૂચ શહેર 'એ' ડીવી  ડો.શ્રી એમ.કે.માવાણી  સીવિલ હોસ્પીટલ ભરૂચ  ૦૨૬૪૨ ૨૪૧૭૫૯
ભરૂચ શહેર 'એ' ડીવી  ડો. શ્રી કિરણભાઇ એમ. મનીયા સેવા આશ્રમ હોસ્પીટલ ભરૂચ  ૦૨૬૪૨ ૨૪૩૪૯૩ 
ભરૂચ શહેર 'એ' ડીવી  ડૉ. શ્રી વિવેક વાઘેલા  બરોડા હાર્ટ  હોસ્પીટલ કેપીટલ બીજનેશ સેન્ટર પાંચબત્તી ભરૂચ  ૦૨૬૪૨ ૨૬૦૫૧  ૨૬૪૨-૨૬૦૫૨
ભરૂચ શહેર 'એ' ડીવી  ડો. શ્રી ફેજલ મીઠવાની  ગ્લોબલ હોસ્પીટલ આદર્શ માર્કેટ પાંચબત્તી ભરૂચ ૨૬૪૨૨૬૪૮૦૦
ભરૂચ શહેર 'એ' ડીવી  ડૉ.શ્રી કેતન દોષી  જીવન જયોત હોસ્પીટલ બુધ્ધદેવ માર્કેટ ભરૂચ  ૦૨૬૪૨ ૨૫૦૪૫૬
ભરૂચ શહેર 'એ' ડીવી  ડૉ.શ્રી દુષ્યંત વરીયા  એલ.જી.એમ. જનરલ હોસ્પીટલ ફલશ્રૃતિ નગર ભરૂચ (દિવ્ય જીવન સંગ ) ૦૨૬૪૨ ૨૫૨૪૮૨
ભરૂચ શહેર 'એ' ડીવી  ડૉ.તૃષ્ણાબેન જેસલપુરા  ONGC  હેલ્થ સેન્ટર ફલશ્રૃતિ નગર ભરૂચ ૦૨૬૪૨ ૨૪૩૬૮૪
ભરૂચ શહેર 'બી' ડીવી  ડો.સુકેતુ દવે. પટેલ વેલ્ફેર હોસ્પિટલ ભરૂચ  ૨૪૪૮૮૧
ભરૂચ શહેર 'બી' ડીવી  ડો.સી.સી.પટેલ કરીશમા કોમ્પ્લેક્ષ નન્નુમીયાંનાળા ભરૂચ  ૯૮૯૮૦૭૫૩૪૬
ભરૂચ શહેર 'બી' ડીવી  ડો.નરેશ ગઢવી સિપાઈવાડ નાકા ભરૂચ  -
ભરૂચ શહેર 'સી'.ડીવી   ડો.શ્રી બલદેવ શર્મા  નારાયણ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ ૦૨૬૪૨ ૨૯૧૧૭૬
ભરૂચ શહેર 'સી'.ડીવી   ડો.શ્રી રાજેન્દ્ર .કે.સાલવી  ગોવર્ધન રૂણાલય હોસ્પીટલ ભોલાવ, ભરૂચ  ૦૨૬૪૨ ૨૪૬૪૬૮
ભરૂચ શહેર 'સી'.ડીવી   ડો.શ્રી એ..ડી.ઠક્કર  નર્મદાનગર હોસ્પીટલ જી.એન.એફ.સી ટાઉનસીપ  ૦૨૬૪૨ ૬૬૩૬૩૭
ભરૂચ તાલુકા પો.સ્ટે.  ડો.શ્રી વિનોદ ભાનુ જોષી  ભાડભૂત (ખાનગી) ૦૨૬૪૭ ૨૭૬૦૩૫
ભરૂચ તાલુકા પો.સ્ટે.  ડો.શ્રી સંજયભ હિરા ચૌધરી  અમલેશ્વર  ૦૨૬૪૭ ૨૮૬૩૧૮
ભરૂચ તાલુકા પો.સ્ટે.  ડો.શ્રી મોહનલાલ જીવણલાલ પટેલ ભાડભૂત  ૦૨૬૪૭ ૨૭૬૦૫૯
ભરૂચ તાલુકા પો.સ્ટે.  ડો.શ્રી આશીફ અબ્દુલા રસીદ ઉમરજી કેલોદ  ૯૬૨૪૭૭૧૮૧૨
પાલેજ ડો.વિપુલ એમ. પરમાર  પાલેજ લાલજીન તા,જિ. ભરૂચ  ૦૨૬૪૨ ૨૭૭૨૧૧
પાલેજ ડો, તલ્હા ગુલામ  ટંકારીયા તા.જિ ભરૂચ  ૦૨૬૪૨ ૨૭૭૬૫૬
પાલેજ ડો, રાજેશભાઈ ચૌહાણ  પાલેજ લાલજીન તા,જિ. ભરૂચ  ૦૨૬૪૨ ૨૭૮૩૬૫
પાલેજ ડો, સાજીદ બંગલાવલા  ટંકારીયા તા.જિ ભરૂચ  ૯૪૨૭૮૭૮૭૮૬
પાલેજ ડો, શૈલેશભાઈ ગાંધી  પાલેજ વલણ ફાટક  ૨૬૪૨૨૭૭૪૪૭
દહેજ  શ્રી તેજસભાઇ મહેન્દ્રભાઇ મહેતા  PHC  સેન્ટર દહેજ, તા.વાગરા, જી.ભરૂચ  ૦૨૬૪૧- ૨૫૬૨૨૩
દહેજ  શ્રી નરેશ હરીસિંહ ગઢવી  શ્રેય ક્લીનીક અનામિકા કોમ્પલેક્ષ વાડીયા દહેજ, તા.વાગરા, જી.ભરૂચ ૯૯૭૯૮૯૧૨૫૨
દહેજ  શ્રી રાજુ આર.ગોહિલ  ઓમપ્રિત ક્લીનીક દહેજ, તા.વાગરા, જી.ભરૂચ ૯૭૨૭૭૪૫૭૪૦
દહેજ  શ્રી જ્યોતીન્દ્ર આર.મહેતા  મહાકાલી ક્લીનીક દહેજ, તા.વાગરા, જી.ભરૂચ ૦૨૬૪૧- ૨૫૬૩૩૪
જંબુસર  ડો.શ્રી એ.એ. લોહાણી  રેફરલ હોસ્પીટલ.એસ ટી. ડેપો જંબુસર  ૦૨૬૪૪ ૨૨૦૦૮
જંબુસર  ડો.શ્રી એ.સી ભટ્ટ  તુલસી ક્લીનીક કોટબારણા જંબુસર  ૦૨૬૪૧ ૨૨૦૩૩૫
જંબુસર  ડો.શ્રી રાજેશ જૈન  જૈનક્લીનીક કોટબારણા જંબુસર  ૦૨૬૪૧ ૨૨૦૨૪૨
જંબુસર  ડો.શ્રી મયુર બી.સાહ  મયુર ક્લીનીક ઉપલીવાટ જંબુસર  ૦૨૬૪૧ ૨૨૧૧૩૮ 
જંબુસર  ડો.શ્રી દિનેશ કે પટેલ  દિક્ષા ક્લીનીક બરોડા એ.ટી.એમની સામે જંબુસર  ૦૨૬૪૧ ૨૨૦૫૩૧
જંબુસર  ડો.શ્રી રાકેશ કે. પટેલ  અક્ષર ક્લીનીક બરોડા એ.ટી.એમ.ની સામે જંબુસર  ૦૨૬૪૧ ૨૨૧૨૯૨
જંબુસર  ડો.શ્રી દિપક રાઠોળ  શ્રી.જી. ક્લીનીક ઉપલીવાટ જંબુસર  ૦૨૬૪૧ ૨૨૦૩૩૭
જંબુસર  ડો.શ્રી તુષાર પટેલ  જનરલ ક્લીનીક બાયપાસ જંબુસર  ૦૨૬૪૧ ૨૨૧૬૭૯
જંબુસર  ડો.શ્રી સોનાલી પટેલ  આદર્શ હોસ્પીટલ બાયપાસ જંબુસર  ૦૨૬૪૧ ૨૨૧૩૯૩
જંબુસર  ડો.શ્રી સરફરાજ  અલ મેહમુદ હોસ્પીટલ દારુલ ઉલુમન કુરાન મદ્રેશા બાયપાસરોડ જંબુસર  ૦૨૬૪૧ ૨૨૧૭૮૬
આમોદ  ડો.શ્રી અશોક પ્રભાત  રેફરલ હોસ્પીટલ આમોદ  ૦૨૬૪૧ ૨૪૫૦૧૬
આમોદ  ડો.શ્રી ઓમકારનાથ  પ્રથામીક હેલ્થ અછોદગામ  ૦૨૬૪૧ ૨૩૩૧૯૪
આમોદ  ડો.શ્રી કિજંલ પ્રજાપતી  પ્રથામીક હેલ્થ માતરગામ  ૯૭૨૭૭૦૨૧૯૭
આમોદ  ડો.શ્રી જાગ્રુતીબેન  પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્ર સમની  ૯૭૨૭૭૦૨૧૯૮
આમોદ  ડો.શ્રી તુષર પટેલ  શાયોના હોસ્પીટલ અને પ્રસુતિગુહ આમોદ  ૯૯૧૩૯૧૧૭૯૯
વાગરા  ડો.શ્રી આર.આર.ત્રીપાઠી  સી.એ.સે. વાગરા  ૦૨૬૪૧ ૨૨૫૨૪૩
વાગરા  ડો.શ્રી નીતીનભાઈ ભગત  પ્રા.આ.કેન્દ્ર પખાજણ  ૦૨૬૪૧ ૨૨૭૬૯૪
વાગરા  ડો.શ્રી આર.ડી. વસાવા  પ્રા.આ.કેન્દ્ર કેશવાણ  ૦૨૬૪૧ ૨૩૨૩૨૮
કાવી  ડો.શ્રી ઈમરાન અલ્લી  પ્રા.આ.કેન્દ્ર કાવી જંબુસર રોડ તા,જંબુસર જી ભરૂચ  ૦૨૬૪૪ ૨૩૦૨૨૮
કાવી  ડો.શ્રી. નીતીન હરીવલ્લભ  અંજુમન ટ્રસ્ટ હોસ્પીટલ કાવી જી.ભરૂચ  ૯૮૭૯૮૫૭૮૬૭
૧૦ વેડચ  ડો.શ્રી કે.કે.સીંઘ  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ગજેરા તા.જંબુસર  ૦૨૬૪૪ - ૨૩૩૨૦૧
વેડચ  ડો.શ્રીમતિ તુપ્તિબેન   સાર્વજનિક હોસ્પીટલ , સારોદ , તા.જંબુસર  ૦૨૬૪૪ – ૨૩૬૨૨૨
વેડચ  ડો.પંકજકુમાર શંકરભાઇ પટેલ  હોમિયોપેથીક દવાખાનું , કારેલી , તા.જંબુસર ૯૮૭૯૦૦૧૬૪૩૭
૧૧ અંક્લેશ્વર શહેર  ડો.શ્રી એ.કે.પટેલ  પટેલ હોસ્પીટલ સ્ટેશન રોડ અંકલેશ્વર  ૦૨૬૪૬ ૨૪૬૫૩૫
અંક્લેશ્વર શહેર  ડો.શ્રી એમ.જી.સોની  સોની હોસ્પીટલ ચૌટા પો.ચોકી સામે અંક્લેશ્વર  ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૨૮૨
અંક્લેશ્વર શહેર  ડો.શ્રી એમ.જી.પંચાલ  સ્ટેશનરોડ અંક્લેશ્વર  ૦૨૬૪૬ ૨૪૬૭૮૩
અંક્લેશ્વર શહેર  ડો.શ્રી એન.સી.ચૌહાણ  શિવ હોસ્પીટલ અંક્લેશ્વર  ૦૨૬૪૬ ૨૪૬૭૬૩
અંક્લેશ્વર શહેર  ડો.શ્રી અજય એન.સરવૈયા  સ્ટેશન રોડ અંક્લેશ્વર  ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૯૮૪ 
અંક્લેશ્વર શહેર  ડો.શ્રી એન.જી.સાહ  સ્ટેશન રોડ અંક્લેશ્વર  ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૧૫૭
અંક્લેશ્વર શહેર  ડો.શ્રી નરેશ એમ.સાહ  શ્રીજી હોસ્પીટલ સ્ટેશનરોડ અંક્લેશ્વર  ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૪૮૮
અંક્લેશ્વર શહેર  ડો.શ્રી અશોક થદાણી થદાણી હોસ્પીટલ સર્કલ ત્રણ રસ્તા અંકલેશ્વર  ૨૬૪૭ ૨૪૭૯૦૪
અંક્લેશ્વર શહેર  ડો.શ્રી નિલેશ દોશી  દોશી હોસ્પીટલ સર્કલ ત્રણ રસ્તા સ્ટેશન રોડ અંક્લેશ્વર  ૦૨૬૪૬ ૨૪૧૪૪૪
અંક્લેશ્વર શહેર  ડો.શ્રી ચીતરંનસિગ દવે ઓથપેટીક સ્ટેશનરોડ અંક્લેશ્વર  ૦૨૬૪૬ ૨૪૬૫૫૮
અંક્લેશ્વર શહેર  ડો.શ્રી ઉમાશંકર પ્રસાદસિગ  નગરપાલીકા દવાખાના ક્વાટર્સ ભરૂચીનાકા  ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૦૨૦
૧૪ અંક્લેશ્વર રૂરલ  ડો,શ્રી સુશાંત કઠોરવાલા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખરોડ તા.અંકલેશ્વર ૦૨૬૪૬ ૨૭૬૨૩૬
અંક્લેશ્વર રૂરલ  ડો,શ્રી સુરેશ કે.ગાંધી પાનોલી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ તા.અંકલેશ્વર ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૧૭૬
અંક્લેશ્વર રૂરલ  ડો,શ્રી અજીત સુરતી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર સજોદ તા.અંકલેશ્વર ૦૨૬૪૬ ૨૭૬૨૩૬
અંક્લેશ્વર રૂરલ  ડો,શ્રી દિપાલીબેન ગોસાઇ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર જીતાલી તા.અંકલેશ્વર ૦૨૬૪૬ ૨૭૬૨૩૬
૧૫ અંક્લેશ્વર જીઆઇડીસી  ડો.શ્રી સંતોષભાઈ ઝંકારીયા  વાલીયા રોડ અંક્લેશ્વર  ૦૨૬૪૬ ૨૨૨૨૫૦
અંક્લેશ્વર જીઆઇડીસી  ડો.શ્રી મહેશભાઈ સોની  જી.આઈ.ડી.સી. અંક્લેશ્વર  ૯૮૯૮૦૪૫૭૫૨
અંક્લેશ્વર જીઆઇડીસી  ડો.શ્રી નરેન્દ્રકુમાર  વાલીયા ચોકડી અંક્લેશ્વર  ૯૯૦૯૯૬૬૨૪૧
૧૬ હાંસોટ  ડો.શ્રી સુકેતુ પટેલ  સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, હાંસોટ તા.હાંસોટ જી. ભરૂચ ૦૨૬૪૬ ૨૬૨૯૨૬  ૯૭૨૭૭ ૦૨૧૧૯ 
હાંસોટ  ડો.શ્રી જી.સી.ચૌહાણ  પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્ર ઈલાવ, તા.હાંસોટ જી. ભરૂચ               ૦૨૬૪૬ ૨૬૩૪૪૦
હાંસોટ  ડો.શ્રી. ચીંતન કે પટેલ  કુડાદરા પી.એચ.સી, તા. હાંસોટ  ૯૭૨૭૭ ૦૨૨૦૮
હાંસોટ  ડો.શ્રી.ભરતભ ચાંપાનેરીયા  કાકાબા હોસ્પીટલ, ઉતરાજ  ૦૨૬૪૬ ૨૬૨૦૦૩ 
૧૭ વાલીયા  ડો.શ્રી એલ.બી.ઠાકોર  વાલીયા સી.એસ.સી.  ૭૫૬૭૮૬૭૨૫૧
વાલીયા  ડો.શ્રી ગૌતમ સાવલીયા  નેત્રંગ પી.એચ.સી  ૯૭૨૭૭૦૨૧૫૮
વાલીયા  ડો.શ્રી સંજય દુબે  નેત્રગ પી.એચ.સી.  ૯૭૨૭૭૦૨૧૫૭
વાલીયા  ડો.શ્રી એ.એમ.સીંગ  ચાસવડ પી.એચ.સી.  ૯૭૨૭૭૦૨૨૧૭
વાલીયા  ડો.શ્રી પ્રિયલ ગાંધી  ડહેલી પી.એચ.સી.  ૯૭૨૭૭૦૨૨૧૮
વાલીયા  ડો.શ્રી હીનાબેન વગાસિયા  ગુદીયા પી.એચ.સી.  ૯૭૨૭૭૦૨૧૯
વાલીયા  ડો.શ્રી સ્નેહલ ગાંધી  કરા પી.એચ.સી.  ૯૭૨૭૭૦૨૧૫૩
૧૮ ઝઘડીયા  ડો.શ્રી બંકીમભાઈ શેઠ  સેવારૂરલ ઝઘડીયા જી,ભરૂચ  ૦૨૬૪૫ ૨૨૦૦૦૬
ઝઘડીયા  ડો.શ્રી અમરસુભાષ  પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્ર જેસ હપોર ઝઘડીયા જી.ભરૂચ  ૯૭૨૭૭૦૨૨૧૫
ઝઘડીયા  ડો.શ્રી સુનીલસીંઘ  પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્ર ધારોલી ઝઘડીયા જી.ભરૂચ  ૦૨૬૪૫ ૨૨૮૦૯૩
ઝઘડીયા  ડો.શ્રી દિનેસ હભાઈ વસાવા  પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્ર અવિધા ઝઘડીયા જી.ભરૂચ  ૦૨૬૪૫ ૨૪૦૧૧૯
ઝઘડીયા  ડો.શ્રી મમતા વર્મા  પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્ર ગોવાલી ઝઘડીયા જી.ભરૂચ  ૦૨૬૪૫ ૨૨૭૮૩૧
ઝઘડીયા  ડો.શ્રી ટી.આર.શેખ  રેફરલ હોસ્પીટલ ઝઘડીયા જી,ભરૂચ  ૦૨૬૪૫ ૨૨૦૦૭૮
૧૯ ઉમલ્લા  ડો.શ્રી જીતેન્દ્ર વાલ્મીકી  પી.એચ.સી. પાથેણા  ૦૨૬૪૫ ૨૩૧૨૪૨
ઉમલ્લા  ડો.શ્રી આર.સી. મહેતા  સી.એચ.સી. ઉમલ્લા રેલ્વેસ્ટેશન પાસ્રે દુવાદપુરા ઉમલ્લા તા,ઝઘડીયા  ૦૨૬૪૫ ૨૩૪૩૩૯
ઉમલ્લા  ડો.શ્રી જીતેન્દ્ર વાલ્મીકી  પી.એચ.સી. ભાલોદ તા,ઝઘડીયા જી.ભરૂચ  ૦૨૬૪૫ ૨૪૩૩૭૭

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર        |     પ્રતિભાવ