પોલીસ અધિક્ષક, ભરૂચ
http://www.spbharuch.gujarat.gov.in

આપત્તિ વેળાએ

12/6/2019 12:48:35 AM

આપત્તિ વેળાએ

 
 

આટલું તો જરૂર કરો

ભૂકંપ

વાવાઝોડું

પૂર

રોગચાળો

આગ

વીજળી

રાસાયણિક અને ઔદ્યોગિક

અકસ્માત